داوران

براساس کمیته اخلاق انتشار یا Committee on Publication Ethics: COPE وظایف داوران عبارتند از:

  •  داور باید امانتداری( Confidentiality )را درکلیه مراحل داوری مقالات رعایت کند.
  •  داور حق ندارد از مقاله ای که برای داوری دراختیارش قرار داده اند، کپی تهیه کند.
  •  داور حق ندارد مقاله ای را که برای داوری در اختیارش قرار داده اند، بی پاسخ بگذارد و نویسنده معطل شود.
  •  داور ( و اعضای هیات تحریریه) حق ندارند از داده ها، تفاسیر و  بحث های مطرح شده درمقاله بدون اجازه مولف مقاله استفاده کنند.
  •  داور باید در اسرع وقت نسبت به انجام داوری مقاله اقدام کند و نتایج را بر اساس استاندارد مشخص و با دلایل معین به سردبیر اعلام کند.
  •  درصورتی که داور مشکوک شود که نویسنده مقاله عمل خلاف اخلاق پژوهش یا اخلاق انتشار مرتکب شده است (انتحال، انتشارمجدد و تقلب در جمع آوری و آنالیز داده ها و … )، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند.

 

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

علیرضا

ابراهیم

استادیار دانشکده الهیات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حبیب

بشیرپور

دانشگاه شهید بهشتی؛ مدرس

فریبا

پات

استادیار دانشگاه الزهرا

بهمن

پازوکی

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

شهرام

پازوکی

استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

حجت الله

جوانی

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

طاهره

حاج ابراهیمی

دانشیار دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

بهروز

حدادی

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

حسین

حیدری

دانشیار گروه ادیان و فلسفه، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ، دانشگاه کاشان،

بهزاد

حمیدیه

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

انشاءالله

رحمتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

مجتبی

زروانی

دانشیار دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی؛ گروه ادیان و عرفان

عبدالرحیم

سلیمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم

نوری سادات

شاهنگیان

دانشیار دانشگاه الزهرا

مسعود

شاورانی

عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

علیرضا

شجاعی

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

محمود

شیخ

استادیار دانشگاه تهران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی؛ گروه ادیان و عرفان

محسن

شرفایی

پژوهشگر پژوهشکده علوم اسلامی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد،

محمدجواد

شمس

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

ولی

عبدی

استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا

عدلی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - گروه ادیان و عرفان

قربان

علمی

دانشیار دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی؛ گروه ادیان و عرفان

جواد

فیروزی

استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

فیاض

قرائی

دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

بخشعلی

قنبری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

رضا

کوهکن

استادیار انجمن حکمت و فلسفه

سعید

گراوند

دانشیار دانشگاه شهید مدنی تبریز

فرزانه

گشتاسب

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فاطمه

لاجوردی

استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،

عبدالحسین

لطیفی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری

ابوالفضل

محمودی

استاد گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

ارسطو

میرانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

منصور

معتمدی

دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

سعیدرضا

منتظری

استادیار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

لیلا

هوشنگی

دانشیار دانشگاه الزهرا