اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابوالفضل محمودی

استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی گروه عرفان و ادیان تطبیقی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

amahmoodi5364gmail.com

مدیر مسئول

طاهره حاج ابراهیمی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

hajebrahimisrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

محمدرضا عدلی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

moh_adliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فتح الله مجتبایی

ادیان و عرفان تطبیقی استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

f_mojtabaiyahoo.com

غلامعلی آریا

ادیان و عرفان تطبیقی استاد واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

aryaiau-tnb.ac.ir

ژاله آموزگار

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

moh_adliyahoo.com

ابوالقاسم اسماعیل پور

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-esmailpoursbu.ac.ir

غلامرضا اعوانی

فلسفه استاد دانشگاه شهید بهشتی

ghavaniyahoo.com

هادی عالم زاده

تاریخ و تمدن اسلامی استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

hd.alemzadehgmail.com

شهرام پازوکی

فلسفه و عرفان استاد مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

shpazoukihotmail.com

ابوالفضل محمودی

ادیان و عرفان تطبیقی استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

amahmoodi5364gmail.com

طاهره حاج ابراهیمی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

hajebrahimisrbiau.ac.ir

قربان علمی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

فاطمه لاجوردی

ادیان و عرفان تطبیقی استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

lajevardi.ftgmail.com

محمدرضا عدلی

دانشیار واحد تهران مرکزی

moh_adliiyahoo.com

ویراستار

طاهره حاج ابراهیمی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

thajebrahimiyahoo.com

محمدرضا عدلی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار واحد تهران مرکزی

moh_adliyahoo.com

مهران رهبری

دانشجوی دکتری گروه ادیان و عرفان واحد علوم و تحقیقات تهران

mrahbari121gmail.com