راهنمای نویسندگان

مقاله‌های فرستاده شده باید دارای ساختار زیر باشند:

1-  صفحۀ عنوان، که شامل نام مقاله، نام و نام خانوادگی، عنوان (رتبۀ علمی)، آدرس، تلفن و پست الکترونیکی نویسنده است. درصورتی که مقاله‌ای برگرفته از رساله یا طرحی پژوهشی باشد، ذکر نام رساله یا طرح، و نام استادان راهنما و مشاور ضروری است. نام مقاله باید کوتاه، روشن و بیانگر محتوای آن باشد.

2-  صفحۀ اول مقاله، که دربردارندۀ نام مقاله (بدون ذکر نام نویسنده)، چکیدۀ فارسی و کلید واژه‌ها است. چکیدۀ فارسی و انگلیسی باید مسأله، موضوع و حاصل پژوهش را به شکلی موجز و حداکثر در 200 کلمه بیان کرده باشد، چنان‌که با خواندن آن بتوان به محتوای مقاله پی برد. کلید واژه‌ها نیز باید چنان انتخاب شوند که امکان جستجوی رایانه‌ای در مجله را فراهم آورد ودر بردارندۀ مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات به‌کار رفته در مقاله باشند.

3-  متن مقاله

4-  نتیجه

5-  فهرست منابع که در آن مشخصات کتابشناسی بدون شماره‌گذاری و به ترتیب الفبایی و به شرح زیر آمده باشد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام او، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر، سال انتشار.

مقالۀ چاپ شده در کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام او، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب، نام خانوادگی نویسنده، محل نشر، ناشر، سال انتشار

مقالۀ چاپ شده در نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام او، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، جلد و شمارۀ مجله، سال انتشار، شمارۀ صفحات مقاله.

6-  چکیدۀ انگلیسی که ترجمۀ صفحۀ اول مقاله است.

- معادل لاتین نام‌های خاص و اصطلاحات، ارجاعات، توضیحات و دیگر مواردی که نویسنده لازم می‌داند، در پانوشت‌های مقاله آورده شود.

-  آوانگاری اصطلاحات علمی موجود در مقاله و صورت لاتین آنها باید مطابق با صورت چاپ شده در Encyclopedia of Religion & Ethics  ویراستۀ J. Hastings ، یا 

Encyclopedia of Religion ویراستۀ M. Eliade باشد.

- حجم مقاله بر روی هم (شامل چکیده فارسی، متن مقاله، پانویس‌ها، منابع و چکیده انگلیسی) متجاوز از 8000 کلمه نباشد.

-  شیوه ارجاعات: به صورت پاورقی (در پایین هر صفحه)، برای بار اول مشخصات کامل به صورت زیر:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر، چ. ،سال انتشار، ج. ، ص.

Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Delhi, Oxford University Press, Second edition, 1998, vol. 1, p. 63.

مقاله چاپ شده در کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر، سال انتشار، ج. ، ص.

Lorenzen, David, "Śaivism", Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York, 1987, vol. 13, p. 9.

در صورت تکرار بلافاصله: همان یا Ibid، شماره صفحه، مثال: همان، ص 25 یا  Ibid, p. 66

در صورت تکرار با فاصله: نام خانوادگی نویسنده، نام اثر، شماره صفحه، مثال: 

Radhakrishnan, Indian Philosophy, p. 66.

 

برخی نکات مهم ویرایشی:

  • مقاله­ ها باید با حاشیۀ بالا و پایین 4، چپ و راست 3، و فاصله بین خطوط 1 سانتی‌متر، در محیط نرم‌افزار Word، با قلم Bnazanin و اندازۀ 14 تایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 12 باشد. قلم انگلیسی نیز با فونت Times New Roman و با سایز 13 تایپ گردد.
  • در پایان تمام ارجاعات نقطه‌گذاری انجام شود.
  • تمامی کلمات منفصل مانند می‌کند، می‌گردد و اسامی جمع مانند خانه‌ها،و کتاب‌ها به صورت نیم فاصله نوشته شود، بدین منظور در محیط نرم‌افزار Word از کلیدهای Ctrl+Shift+ 2 استفاده شود.
  • در ابتدای هر پارگراف یک سانتی‌متر تورفتگی در نظر گرفته شود.
  • بین پارگراف‌ها فاصله نباشد.

 

***مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب ذکر شده در مقاله بر عهدۀ نویسنده است.