اهداف و چشم انداز

-        هدف این دوفصلنامه گسترش پژوهش‌های تطبیقی دربارۀ جنبه‌های گوناگون ادیان، هم‌چون جهان‌بینی، الهیات، عرفان، آئین‌ها و احکام است.

-        این مجله تنها به‌بررسی مقاله‌ای می‌پردازد که:

      1- حاصل پژوهش و تفحص نویسندۀ آن باشد.

      2- پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

      3- به‌طور هم‌زمان برای چاپ به نشریات دیگر داده نشده باشد.

      4- ترجمۀ مقاله‌ای از زبان‌های دیگر نباشد.