درباره نشریه

1- این مجله بر اساس مجوز شمارۀ 3326/90 مورخ 12/7/90 هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ می رسد.

2-  بر اساس مجوز شماره 270976/3 مورخ 24/12/90 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حائز درجۀ علمی و پژوهشی شده است.