دوره و شماره: دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-194