دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1401، صفحه 1-303 
پیدایش قرائیم و نص‌گرایی

صفحه 80-104

10.30495/jrs.2023.42868.10444

میترا رضایی گازرخانی؛ طاهره حاج ابراهیمی


مفهوم دعا در اندیشه مری ادی بیکر

صفحه 151-176

10.30495/jrs.2023.68401.10774

بهاره ضمیری جیرسرایی؛ نوری سادات شاهنگیان