دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1401، صفحه 1-280 
شریعت و نجات از دیدگاه پولس

صفحه 118-143

10.30495/jrs.2022.20788

محبوبه صفایی صادق؛ طاهره حاج ابراهیمی