دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1400، صفحه 1-283 
دیدگاه توماس مرتن درباب اسلام و تصوف

صفحه 74-101

10.30495/jrs.2022.19941

رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی


تحوّل در مناسک‌ زرتشتی‌ مربوط به »مرگ« با گذر به‌ دوره اسلامی‌

صفحه 143-166

10.30495/jrs.2022.19944

راضیه فرهی؛ علیرضا ابراهیم؛ فرزانه گشتاسب؛ زهرا حسینی حمید