دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1400، صفحه 1-265 
ماهیت و مراتب بهکتی در اندیشه چَیتَنیَه

صفحه 66-88

مهدیه امین زاده گوهری؛ ابوالفضل محمودی


نسبت دین و اسطوره از منظر مکس مولر

صفحه 89-108

عباس رحیمی؛ قربان علمی؛ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق


ایمان ابراهیمی در اسلام و مسیحیت

صفحه 176-192

امین مرادی؛ محمود رضا اسفندیار؛ عبدالحسین لطیفی