دوره و شماره: دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399) - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-284 
7. رویکرد اریگن به مسیح‌شناسی

صفحه 149-166

مریم طهماسبی حاجی‌وند؛ طاهره حاج ابراهیمی


9. تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه آثار تعلیمی صوفیه تا سدۀ نهم هجری

صفحه 189-209

مجید فرحانی زاده؛ عباس محمدیان؛ احمد خواجه ایم؛ علی تسنیمی


10. قرائت آیین ارتدوکس از «فهم‌ناپذیری خدا»

صفحه 211-234

محمد مدبر چهاربرج؛ الیاس عارف زاده