دوره و شماره: دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 26، اسفند 1398، صفحه 1-302 
مبانی عرفانی اخلاق در آراء پولس

صفحه 31-56

حمیرا ارسنجانی؛ مجتبی زروانی


نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

صفحه 79-102

مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی


تحلیل و ارائه نظام معرفت‌شناسی تائویی

صفحه 125-150

یاسمن سلمانی؛ عظیم حمزئیان؛ نوری‌السادات شاهنگیان


انسان‌شناسی عرفانی در سنت یهودی با تأکید بر زُهر

صفحه 151-172

مژده شریعتمداری؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ فاطمه لاجوردی


عشق در عهدجدید

صفحه 173-194

ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی


عیسای تاریخی و پاسخ بولتمان به آن

صفحه 195-213

محمد صبائی؛ فاطمه لاجوردی؛ طاهره حاج ابراهیمی