دوره و شماره: دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398) - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-289 
2. تروبادورها و تحول اندیشه عشق در قرون وسطی

صفحه 25-42

مهدیه امین زاده گوهری؛ شهرام پازوکی


4. مبانی کیهان شناسی مکتب «یین‌یانگ»

صفحه 71-94

سجاد دهقانزاده؛ زینب میرحسینی