دوره و شماره: دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397) - شماره پیاپی 24، مرداد 1397، صفحه 1-200 
بررسی دیدگاه تسدال در مقایسۀ تطبیقی مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان

صفحه 15-46

محمدصادق حیدری؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حبیب الله حلیمی جلودار


جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی


آشر گینزبرگ: بانی صهیونیسم فرهنگی

صفحه 141-162

بهاره ضمیری جیرسرایی؛ نوری سادات شاهنگیان