دوره و شماره: دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397) - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-200 
2. بررسی دیدگاه تسدال در مقایسۀ تطبیقی مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان

صفحه 15-46

محمدصادق حیدری؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حبیب الله حلیمی جلودار


5. جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی


7. آشر گینزبرگ: بانی صهیونیسم فرهنگی

صفحه 141-162

بهاره ضمیری جیرسرایی؛ نوری سادات شاهنگیان