دوره و شماره: دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393) - شماره پیاپی 2، مرداد 1394