دوره و شماره: دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393) - شماره پیاپی 1، مرداد 1393