جایگاه ابوالعباس قصاب آملی در تبارنامة معنوی شیخ اشراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، رشتة عرفان اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

ابوالعباس قصاب آملی از عارفان سدة چهارم قمری، و از سرآمدان فتوت و جوانمردی است که در مقالة حاضر علت حضور وی در تبارنامة معنوی شیخ اشراق در کتاب المشارع و المطارحات باز کاویده شده است. به نظر می‌رسد که با توجه به قرابت بسیار آراء وی با مبانی سلوک دیگر عرفای خسروانی در جانب شرقی حکمت، همچون توحید شهودی و دیگر متفرعات آن، و نیز به جهت هم‌سنخی مشی و مشرب جوانمردانة وی با حکمت خسروانی و آئین‌های مزدایی، و همچنین قرائن متنی و عقلی دیگری که به تفصیل شرح داده خواهد شد، می‌توان وی را به مثابة حلقة واسطه‌ای در انتقال خمیرة ازلی حکمت از شهریاران روحانی ایران باستان (کیومرث، فریدون و کیخسرو) و پس از آنها بایزید بسطامی و حلاج، به ابوالحسن خرقانی به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Abu al-cAbbās Qaßßāb ĀmulÊ in the Spiritual Geneology of Shaikh-i "Ishrāq

نویسندگان [English]

  • Z Zare' 1
  • SH Pazuki 2
چکیده [English]

Abu al-cAbbās Qaßßāb ĀmulÊ, an Iranian sufi of the 4th century A.H. is one of the leading figures of the Futuwwah and chivalry. In the present article, the reason of mentioning him in the spiritual geneology of Shaikh-i "Ishrāq in al-Mashāric wa al-muãāriÈāt is examined. Considering the similarity of his views on spiritual journey with the fundamental ideas of KhusruwānÊ mystics of the eastern side of wisdom, such as intuitive tawÈÊd and other related subjects, and because of the conformity of his chivalric manner with that of the KhusruwānÊ wisdom and Mazdaism, and also for some other textual and rational arguments, it is legitimate to regard him as a link in transmiting the eternal essence of wisdom from the spiritual kings of ancient Iran (kÊyåmarth, Firiydån, Kaykhusruw) to BāyazÊd BasãāmÊ and \allāj, and finally to Abu al-\asan KharaqānÊ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qaßßāb ĀmulÊ
  • Abu al-\asan KharaqānÊ
  • Futuwwah
  • Chivalry
  • Shaikh-i "Ishrāq
  • KhusruwānÊ wisdom