تحولات مفهومی ملکوت خدا در کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان، گروه ادیان و عرفان، کاشان، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان، رشته ادیان و عرفان، کاشان، ایران

چکیده

عیسی مسیح (ع) در مواعظ و سخنانش بارها ظهور زود هنگام ملکوت خدا را نوید می‌داد، اما از همان آغاز دعوت، هم یاران و هم دشمنان وی، ماهیت دقیق این مفهوم را درنیافتند و از آن برداشت سیاسی- اجتماعی کردند. مسیح برای تسهیل درک این مفهوم، از تمثیل و زبان مجاز بهره گرفت، اما دشمنانش با دستاویز قرار دادن موضوعاتی از این دست، مقدمات محاکمة او را فراهم کردند و او را به قیام برای برپایی سلطنت متهم ساختند. این نوشتار با رهیافت معناشناسانه نخست پیشینة مفهوم آخرالزمانی ملکوت خدا یا ملکوت آسمان در حال حاضر را در عهد قدیم و عهد جدید و آموزه‌های گنوسی بررسی می‌کند و به مقایسة آنها می‌پردازد. بر اساس یافته‌های مقاله، منظور عیسی مسیح از ملکوت خدا، استقرار سلطنت خداوند بر جهان هستی است. وی به رسالت برگزیده شد تا ضمن بشارت به ملکوت الهی، مقدمات استقرار پادشاهی مطلق و بی چون و چرای الهی بر زمین را، که اکنون در آسمان برقرار است، فراهم نماید. در فرجام جهان، ارادة الهی بر دنیا حاکم، و سلطنت شیطان از هستی زایل می‌شود و در نتیجه، ملکوت و پادشاهی الهی به تمام معنا بر روی زمین حکمفرما می‌گردد. افزون بر دو معنای مذکور، این اصطلاح گویای مفهوم عرفانی شهود، و یقین افراد به قدرت تصرف مطلق خداوند است که در جهان کنونی تنها تعداد اندکی بدان عارف و واقف‌اند و همگان در پایان جهان آن را در خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Changes in the Concept of Kingdom of God in the Bible

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidari 1
  • Muhammad Aqajani 2
چکیده [English]

In his teachings and words, Jesus frequently promised early advent of God’s kingdom. However, from the outset of his call, both his followers and opponents couldn’t get the exact meaning of this expression. So, they interpreted it as a political-social concept. When speaking about kingdom of God, Jesus tried to apply metaphors in order to teach this significant notion to his people. Nonetheless, his opponents employed such statements to charge him with leading a riot against Romans in order to gain power. Applying semantic approach, the present study attempts to investigate the background of the notion of kingdom of God (or kingdom of heaven) in the Old  and New Testaments. Then, Gnostic teachings about evil, the governance of devil in the current world, the positive role of wisdom in saving man, and the duality of matter and spirit are notified. The findings indicate that the term kingdom of God in Jesus’s words refers to God’s governance in the universe. It is found that Jesus is chosen as a prophet in order to promise kingdom of god and provide the situation for absolute kingdom and kingship of God on earth, as it appears to be in the heaven. At the end of the world, God’s will and power will dominate and destroy devil’s governance. So, there will be an absolute kingdom and kingship of God. Beside aforementioned meanings, this concept is presumed to refer to the mystical notion of intuition and certainty about god’s absolute power and governance, to which some believe in current world and others finally will believe when the end comes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kingdom of God
  • Kingdom of Heaven
  • Jesus Christ
  • the Devil
  • the Bible