مروری بر برخی دیدگاه‌ها و اندیشه‌های جان کالون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نظام‌مند کردن الاهیات پروتستان یکی از ویژگی­های برجستة جان کالون است. او در تبیین دیدگاه‌های الاهیاتی خود، از حکمت رواقیون، آموزه­های انسان­گرایان و مکتب نوآگوستینی بهره برد و توجه ویژه‌ای به آثار آگوستین نمود. در واقع او اندیشه­هایش را بر نظریات آگوستین بنیان نهاد. تأکید جدی بر تقدم خداوند و تقدیر ازلی در فرآیند نجات انسان، تأکید بر اصل «تنها کتاب مقدس»، نفی سلسله مراتب کلیسایی، تأکید بر اهمیت ایمان به جای تاکید بر عمل نیک، و اعتقاد به برپایی حکومت الاهی، برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آموزه­های کالون هستند که در این مقاله کوشش برآن است که به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Some Important Concepts in John Calvin’s Thought

چکیده [English]

One of the most prominent features of John Calvin is his systematization of the Protestant theology. To elucidate his views, he used the wisdom of stoics, teachings of the Humanists and Neo-Agustinians, and specially studied the works of st. Augustine. In fact, it could be said that he based his thoughts on Augustine’s views. A number of most important features of Calvin’s teachings which are discussed in this paper are as follows: emphasis on the priority of God and his eternal prudence in the process of salvation; emphasis on the principle of “only the Bible”; negating the ecclesiastical hierarchy; emphasis on the importance of faith rather than righteoushess; and belief in establishing a divine rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Calvin
  • Protestant theology
  • reformationism
  • divine rule