آفرینش عیسی مسیح در کتاب مقدس و قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هم در قرآن و هم در «عهدجدید» به کیفیت آفرینش عیسی (ع) اشاره شده ‌است و در هر دو، انعقاد نطفة عیسی مسیح از مریم و روح‌القدس ممکن شمرده می‌شود، اما شیوة وقوع این امر و آفرینش عیسی در این دو کتاب اندکی متفاوت است. در عهدجدید نهایی‌ترین توضیح، سایه افکندن قوّت حضرت اعلی، پس از آمدن روح‌القدس بر مریم است و به این ترتیب، خدا به‌عنوان پدر عیسی معرفی می‌شود. در انجیل یوحنا نیز عیسی کلمه، و البته کلمه خدا دانسته می‌شود که به جسم تبدیل شد. در قرآن توضیح بیشتری دربارة کیفیت خلقت عیسی آمده است. نخست آن که ماهیت عیسی مانند تمام انسان‌ها و آدم از خاک، و دارای اصالت انسانی است. دیگر آن که نطفة او را مانند نطفة سایر افراد بشر کلمه می‌خواند و کلمه را از مخلوقات الهی می‌داند. از این رو، در این مقاله به مراحل خلقت انسان که مسیح نیز یکی از آنان است، از نگاه قرآنی نیز اشاره می‌شود. افزون بر این، مسیح از نظر خلقت و از این نظر که بدون پدر به دنیا آمده‌است، به آدم مانند می‌شود؛ جز آنکه با نفخ روح القدس در رحم مریم (س) وارد شده‌ است. عهدجدید نیز عیسی را به آدم تشبیه کرده است. بنابراین، مفهوم کلمه، خلقت نطفة عیسی همانند نطفة آدم و آرای مفسران و محققان در این باره، از منظر این دو کتاب مقدس در مطالعه‌ای تحلیلی و مقایسه‌ای تبیین می‌شود. در ‌آخر، تفاوت اعتقاد مؤمنان به قرآن و عهدجدید، از حیث هویت بشری یا الهی بودن عیسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Creation of Jesus Christ in the Bible and the Quran

چکیده [English]

Hints to the quality of the creation of Jesus is found both in the Quran and the new Testament. Also in both, the conception of Jesus in Mary’s womb through the Holy Spirit is considered possible, but the manner of its happening is rather different. In the New Testament the final explanation is the coming of the Holy Spirit and the over shadowing of Mary by the power of the Most High, and this way God is considered as the father of Jesus Christ. In the Gospel of John, Jesus is regarded as the word of God who became flesh. In the Quran more explanations are found. First, the nature of Jesus, like Adam and other human beings is considered to be from earth and genuinely human. Second, his seed, like the seeds of other human beings is called the word, which is one of God’s creations. In this paper, the stages of the creation of man, including Jesus, is studied from the point of view of the Quran. Furthermore, Jesus is likened to Adam, as he was born without a father, except that he was conceived in Mary’s womb through the breath of the Holy Spirit. The same concept is also find in the New Testament. Therefore, these two concepts, together with the points of view of the commentators, and the believes of the faithful Christians and Muslims considering the human or divine nature of Christ is further studied in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jesus Christ
  • Quran
  • New Testament
  • creation
  • Adam