عناصر عرفانی در ادبیات فارسی- یهودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ادیان و عرفان تطبیقی، مشهد، ایران

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ادیان و عرفان تطبیقی، مشهد، ایران

چکیده

یهودیان حضوری دیرپای در ایران دارند. ایشان برای ارتباط کتبی با یکدیگر خط و زبان «فارسی یهودی» را که به زبان فارسی و خط عبری است، ابداع کردند. قدیمی‌ترین سند از این شیوة نگارش به قرن دوم هجری باز می‌گردد. شاعران و نویسندگان فارسی یهودی آثار فراوانی را در تفسیر کتاب مقدس، دستور زبان و فرهنگ لغات عبری، هلاخا، میدارش، اشعار، امثال و حکایات، جادو، نامه‌ها و اسناد حقوقی، در قالب این خط عرضه نمودند. در این آثار علاوه بر تأثیرپذیری‌ از اصطلاحات فقهی و کلامی مطرح در منابع اسلامی، اثرپذیری از مفاهیم عرفانی و اشعار حافظ، سعدی، عطار، نظامی، مولانا و دیگر شاعران نیز به چشم می‌خورد. مقالة حاضر، نخست به معرفی شاعران فارسی یهودی که عناصر عرفان اسلامی را در اشعار خودشان به کار گرفته‌اند، می‌پردازد و سپس این عناصر را در شش مبحثِ اصطلاحاتِ عرفانی، رویکردهای صوفیانه، نمادها و رموز صوفیانه، صوفی‌ستایی، صوفی‌ستیزی و مراحل نیل به حقیقت (شریعت، طریقت، حقیقت) مورد بررسی قرار می‌دهد. در ضمن بر آن است تأثیر عرفان اسلامی را در آثار شاعران فارسی یهودی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Elements in Judeo-Persian Literature

نویسندگان [English]

  • Mansour Motamedi 1
  • Maryam Poursadeqi 2
1 Associate Professor, Department of Comparative Study of Religion and Mysticism, Ferdosi University, Mashhad, Iran
2 M.A., Department of Comparative Study of Religion and Mysticism, Ferdosi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Jews have an enduring presence in Iran. They invented Judeo-
Persian language in order to have a kind of writing relationship with
each other. Actually this is Persian language written in Hebrew
alphabet. The oldest documents of this kind date back to the 8th century
CE. There are numerous Judeo-Persian works including: interpretation
of Old Testament, Hebrew grammar and lexicon, halakhah, midrash,
poetry, stories and proverbs, magic, letters and legal documents. In
these works we can not only trace some common terms of Islamic
theology and jurisprudence, but also observe the remarkable influence
of Sufi terms and teachings on Judeo-Persian language, especially the
influence of mystic poets such as Ḥāfeẓ, Sāʻdi, ʻAṭṭār, Neẓāmi, Rūmi
and … . The present article, firstly introduces Judeo-Persian poets who
have used Islamic mystical elements in their poems, then, studies these
elements under six headings: mystical terms, Sufi approaches, Sufi
symbols, anti-sufism, pro-sufism, stages of achieving the Reality
(sharīʻt, ṭarīqat, ḥaqīqat). Also, it intends to demonstrate the influence
of Islamic Mysticism on the works of Jewish Persian poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judeo-Persian
  • Šahzādeh va Ṣūfī
  • ‘Emrāni’s Sāqi Nāmeh
  • Shāhin Shirazi’s Musā Nāmeh
  • Simān-Ṭov Melammed