رویارویی دیانت زرتشتی با اقلیتهای دینی در دوران ساسانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بررسی جغرافیای دینی دولت ساسانی یکی از مهم ترین مباحث در حوزۀ تاریخ ساسانیان است، زیرا دولت
ساسانی با احیاء و تقویت دین زرتشتی و تبدیل آن به دین رسمی و دولتی ، این دین را از محاق چند صد
سالۀ خود خارج کرد و آن را به عنوان دین رسمی کشور برقامت دولت خود پوشاند . بی شک این حادثه
برای ادیان بیگانۀ کشور پیامدها و عواقب خواسته و یا نا خواستۀ بسیاری به همراه داشت و باعث ایجاد
برخوردها و تصادم هایی بین متولیان دین دولتی با پیروان ادیان بیگانه گردید.
در این مقاله، وضعیت اقلیت های دینی بودایی، یهودی و مسیحی در دورۀ ساسانیان، به منظور تبیین ابعاد
حیات سیاسی - اجتماعی و دینی آنها مورد بررسی قرار گرفته و رویارویی ها، و نیز نتایج و پیامدهای آنها
بین این اقلیت ها با سازمان دینی دولت ساسانی در سه بخش به تصویر کشیده شده است. همچنین زمینه های
چالش ها و درگیری های پیروان این ادیان با دولت ساسانی، و نیز مراحل و فراز و فرودهای سیاست دینی
دولت ساسانی مورد بحث قرار گرفته و در پایان چنین نتیجه گیری شده است : سیاست دینی دولت ساسانی
متغیری بود که تحت تاثیر شرایط داخلی و خارجی قرار داشت و به نوبۀ خود موجب تشدید و یا تضعیف
برخوردها می شد . مسایلی چون : تغییر شرایط بین المللی، تغییر دین دولت ها به ویژه دولت های متخاصم،
قدرت و ضعف موبدان و پادشاهان، نیز عملکرد ها و کارویژه های این اقلیت ها ظاهرا از مهم ترین عواملی
بوده اند که در رفتار دینی دولت ساسانی در برابر پیروان ادیان بیگانه، و تعقیب و آزار ایشان، نقش بسیار
مهمی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Encounter of Zoroastrianism with the Minority Religions in the Sasanid Period

نویسنده [English]

  • Sayyed Sa‘id Golzar
چکیده [English]

The diversity of religions in the Sasanid period is one of the most
important themes in the history of this dynasty. Sasanid emperors
revived and strengthened Zoroastrianism and made it the formal
religion of the country. Therefore, this action affected the adherents of
the other religions who lived in Iran and brought about contacts and
conflicts between the leaders of the state religion and the others.
This article surveys the social conditions of the minority religions
such as Buddhism, Judaism and Christianity in the Sasanid period and
reviews the attitude of the state religion toward them. It also deals with
the challenges and the conflicts which the adherents of the minority
religions made against the Sasanid government. Beside that, it reviews
the religious policies of the government and finally comes to this
conclusion: The religious policies of the Sasanid emperors intensified
or sometimes weakened these conflicts. However, these policies in
their own turn were taken under the influence of the internal and
external forces. The elements which affected the attitude of the Sasanid
government toward minority religions were as fallow: The
transformation of the international conditions, converting of the states –
especially the enemies– into other religions, the power or weakness of
the priests and kings, and the activities of the minorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buddhists
  • Jews
  • Christians
  • Polemical Challenges