آخرالزمان در کلام عیسای ناصری و بازتاب آن در انجیلها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به راستی می توان عیسی را منادی آخرالزمان نامید . او پیامبری بود که تمام تعالیمش در
راستای مفاهیم فرجام شناسانه قرار داشت . آراء عیسی در انجیلها بیشتر از سایر بخشه ای
عهد جدید انعکاس یافته است . علاوه بر این، راویان انجیلها خود بخشهای دیگری را نیز
بدان افزودند که همۀ اینها بازتابی از سنت عیسوی اولیه می باشد . در این مقاله کوشش بر
آن است که جنبه های مختلف تعالیم عیسی با تأکید بر آموزه های فرجام شناسانه آن مورد
بررسی قر ار گیرد، ضمن آنکه به پیشینۀ این مفاهیم در سنت یهودی نیز اشاره می شود .
نتیجه ای که در پایان حاصل می شود بر محوریت موضوع آخرالزمان در تعالیم عیسی
صحه می گذرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apocalyptic Eschatology in the Words of Jesus of Nazareth and its Reflection in the Gospels

نویسندگان [English]

  • Tahereh Hajebrahimi
  • Mohammad Reza Adli
چکیده [English]

Jesus was in fact an apocalyptic preacher and a herald of eschatological
restoration. His message can be fairly characterized as apocalyptic
eschatology. His own words were reflected in the Gospels more than
any other parts of the New Testament. But the narrators of the Gospels
added their own speculations to these words; however, these words and
the speculations reflect the early Christian traditions.
This article tries to survey the teachings of Jesus, considering its
eschatological aspects. Moreover it reviews the Jewish background of
the eschatological concepts. Finally it comes to this conclusion:
apocalyptic eschatology constitutes the essential theme of the Jesus'
teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kingdom of God
  • Catastrophical Tribulations
  • Parousia
  • Son of Man
  • Resurrection
  • Last Judgment