بررسی تطبیقی« ریته »و« اشه »در هند و ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در میان پرسش های انسان دربارۀ هستی پیرامون خود، پس از سوال از چگونگی پیدایش
جهان، پرسش از چگونگی برقراری و بقای کیهان، اساسی ترین پرسش او بوده است . یکی
« نظم کیهانی » از عمومی ترین پاسخ هایی که به این مساله داده شده است، وجود یک اصل
در هستی است که باعث می شود جهان با هماهنگی و استواری به پیش « قانون کیهانی » یا
رود و بقاء و دوام یابد . در اعتقادات هند باستان، این اصل نظم یا قانون کیهانی با عنوان
معرفی شده است . ریته و اشه هم به لحاظ « اشه » یا « ارته » و در ایران باستان با عنوان ،« ریته »
مفهومی و هم به لحاظ زبان شناختی یکسان اند و هر دو، اعتقاد به وجود اصل نامتشخص
نظم در هستی را، که مبنا و مجرای تمام نظامهای کیهانی، آیینی و اخلاقی در جهان است،
نشان می دهد . ریته و اشه تحت نظارت و محافظت ویژ ۀ خدایان قرار دارند و بیرون رفتن
از حدود آنها و شکستن حرمت و قوانین آنها با مجازات و شوربختی همراه خواهد بود .
بنابراین همۀ دینداران و حتی خدایان می کوشند تا با این قانون کیهانی هماهنگ باشند و
به راستی ) « اَشَوَن » دارندۀ ری ته) یا ) « ریتاون » بر طبق اصول آن رفتار کنند، تا شایستۀ عنوان
پیوسته) گردند و به سعادت و نیکبختی بی زوال و همیشگی دست یابند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rta and Aša in India and Ancient Iran: A Comparative Study

نویسنده [English]

  • Abol-qasem Piyadeh Kouhsar
چکیده [English]

Among all questions which are asked about the nature of existence,
after asking about the creation, the question about the order and
permanence of the universe is the most essential question. A common
answer to this question is that there is a Cosmic Order or Cosmic Law
which protects the universe from disorder. This Cosmic Order was
called rta in ancient India, and aša in the ancient Iran. It personifies the
cosmic, social, ritual, and moral order. Rta and aša are synonyms and
from the etymological point of view, were derived from a common
root. Rta (or aša) is under the protection of gods; therefore, if someone
transgresses its bounds, she/he will be punished. So all devotees and
even gods should harmonize themselves with rta (or aša) and behave in
accordance with its principles. If they act so, they will be qualified for
the title of rtavan (those who possess rta) or ašavan (those who uphold
aša) and will enjoy the everlasting bliss and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmic Order
  • cosmic law
  • rta
  • aša