درآمدی بر برخی از مهمترین مبانی و نظریه های کثرت گرایی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در فلسفۀ دین و الهیات جدید مسیحی، دربارۀ نسبت ادیان با یکدیگر، و موضوع کثرت و
اختلاف ادیان دو موضع کلی وحدت گرایی و کثرت گرایی دینی وجود دارد و هر یک،
قرائت ها و مبانی مخ تلف معرفت شناختی، دین شناختی و زبانشناختی خاصی دارند که
موجب تمایز و اختلاف آنها شده است.
در این مقاله، با طرح و بررسی برخی از مهمترین مبانی و نظریات کثرت گرایی دینی، می
کوشیم تا به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا اختلاف و کثرت ادیان ذاتی و حقیقی است،
یا صوری و مجازی؟ و این اختلاف و کثرت بر کدام مبانی استوار است؟ و بالاخره اینکه
آیا امکان توافق، یا حداقل تفاهم، میان ادیان وجود دارد یا نه؟
از مجموع مباحث چنین استنباط می شود که مهمترین مبانی اختلاف و کثرت ادیان مبانی
معرفت شناختی و زبانشناختی است که موجب می شود متعلق تجربه دینی یا ایمانی یعنی
حقیقت مطلق یا امر قدسی که واحد است، به اشکال و صور مختلف فهم و تعبیر شود . در
نتیجه، آن حقیقت مطلق دینی به اقتضای تفاوت نفوس و اذهان و زبان انسان ها به صور
مختلف ادراک و تجربه می شود و در قالب تعابیر مختلف بیان می گردد و هم ین نقطه نظر
مشترک می تواند مبنای اساسی و بسیار مهمی برای تفاهم ادیان، علیرغم کثرت و اختلاف
آنها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Some of the Most Important Principles and Theories of Religious Pluralism

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ebrahimi
چکیده [English]

In the modern and philosophy of religion, there are two general
approaches, namely religious pluralism and unificationism, each of
them has its own epistemological, linguistic and religious principles
which have made them different and distinguished.
In this article we consider some of the most important principles
and theories of religious pluralism and attempt to answer these
questions: Is the difference and plurality of religions inherent and
realistic or superficial and formal? What is the nature of such
differences and plurality? Is it possible to establish agreement or at
least some understanding among religions or not? Finally we come to
the conclusion that the most important difference between religions is
the distinction of their epistemological and linguistic principles.
Because of this difference, the single source of all religious
experiences, the Absolute Reality or the Sacred, seems plural and
multiple; as a consequence, It takes different shapes and forms.
Nevertheless, the Absolute Reality could be perceived as a common
element of different religions and It can establish agreement and
understanding among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious pluralism
  • religious exclusivism
  • the Absolute Reality
  • religious experience
  • religious cognition
  • religious expression
  • John Hick