ویژگی های عشق الهی از دیدگاه یوحنای صلیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عشق الهی بن مایۀ عرفان یوحنا را شکل می دهد. شعلۀ آتش عشق الهی چنان وجود او را
فراگرفته که هیچ آموزه ای را نزد او بدون توجه به عنصر عشق الهی نمی توان یافت. به
عقیدۀ یوحنا، با استحالۀ روح در عشق الهی، روح به همۀ فضایل، کمالات و ارزش های
الهی دست م ییابد و سزاوار تجلی خدواند م یشود. از سوی دیگر، گذر از مراحل
سیروسلوک بی همرهی عشق ممکن نیست. پس عشق الهی هم علت و محرک سیر و
سلوک است و هم مقصد و مقصود عارف. او از عشق به منزلۀ عطیۀ الهی یاد می کند که هم
درد و هم درمان است. بهجت ، معرفت بخشی، همانندی بین عاشق و معشوق، و
حیات بخشی از مهم ترین ویژگی های آموزۀ عشق یوحنا است. یوحنا به محو و فنا شدن در
مسیح به عنوان راهبر واقعی عشق تأکید و اصرار فراوان دارد و کسی را عاشق حقیقی
می داند که در اختیار و تملک خداوند باشد.

کلیدواژه‌ها