ویژگی های عشق الهی از دیدگاه یوحنای صلیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عشق الهی بن مایۀ عرفان یوحنا را شکل می دهد. شعلۀ آتش عشق الهی چنان وجود او را
فراگرفته که هیچ آموزه ای را نزد او بدون توجه به عنصر عشق الهی نمی توان یافت. به
عقیدۀ یوحنا، با استحالۀ روح در عشق الهی، روح به همۀ فضایل، کمالات و ارزش های
الهی دست م ییابد و سزاوار تجلی خدواند م یشود. از سوی دیگر، گذر از مراحل
سیروسلوک بی همرهی عشق ممکن نیست. پس عشق الهی هم علت و محرک سیر و
سلوک است و هم مقصد و مقصود عارف. او از عشق به منزلۀ عطیۀ الهی یاد می کند که هم
درد و هم درمان است. بهجت ، معرفت بخشی، همانندی بین عاشق و معشوق، و
حیات بخشی از مهم ترین ویژگی های آموزۀ عشق یوحنا است. یوحنا به محو و فنا شدن در
مسیح به عنوان راهبر واقعی عشق تأکید و اصرار فراوان دارد و کسی را عاشق حقیقی
می داند که در اختیار و تملک خداوند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of Divine Love from the Viewpoint of St. John of the Cross

چکیده [English]

Divine love is the cornerstone of John's mystical life. His heart was
surrounded by the flame of love, so much so that every teaching in his
mind was strongly connected to it. He believed that by transformation
of soul into the divine love, it achieves all virtues and could be able to
receive God's epiphanies. On the other hand, the spiritual itinerary
could not come to an end without love. Thus love is both the way and
the goal of the mystical journey. For John, love is the bearer of bliss
and knowledge and brings about the unity of the lover and the beloved.
He emphasized the annihilation of oneself in Christ, so that the true
lover for him is one who abandons his will to the Lord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine Love
  • St. John of the Cross
  • Christian mysticism