مفهوم قربانی (یجنه/ یسنه) در هند و ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در روزگار باستان آیین قربانی ، در هند و ایران ، مهمترین آیین دینی تلقی می شد . در هند
آیین قربانی رفته رفته از آیینی ابتدایی به چنان نظام پیچیده ای بدل شد که در دوره ای برای
برگزاری آن حضور چندین دین یار ضروری بود و نظام تمام کائنات وابسته به این عمل
تصور می شد. شرح این آیین با جزئیات تمام در متونی موسوم به براهمنه ها نقل شده است .
براهمنه ها در واقع بازتاب دوره ای از حیات دین هندوست که در آن آیین گرایی محض
حکمفرما بود و د ین یاران هندو حاکمان مطلق جامعه بودند . در ایران باستان نیز این آیین از
رونق زیادی برخوردار بود و دین زردشتی رسمی بر برگزاری این آیین بسیار تأکید می کرد
که بازتاب آن در متن یسنه مشهود است . بررسی این دو سنت از وجود شباهت هایی قابل
توجه خبر می دهد: نخست اینکه این رسم ریشه در پیشینۀ مشترک هندو -ایرانیان دارد . در
ریگ ودا اگرچه به قربانی اشاره می شود اما تأکید بر عمل قربانی در دورۀ بعد (در
براهمنه ها) صورت می گیرد. از سوی دیگر در گاهان زردشت به نظر می رسد قربانی چندان
عمل خوشایندی نیست، اما در دورۀ بعد (در یسنه ) آیین محوری دین زردشتی محسوب
می شود. در هند این آیین به سبب باطن گرایی دوره های بعد افول کرد و در ایران نیز بر اثر
عوامل خارجی (ظهور اسلام) از رونق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Sacrifice (Yajna/Yasna) in Ancient India and Iran

چکیده [English]

In the ancient times, sacrifice was the most important rite in India and
Iran. In India, sacrifice gradually became a sophisticated rite, to such a
degree that its performance required the attendance of several priests.
There was a rigid doctrine that the cosmic order was in accordance with
the rite of sacrifice. The detailed description of the ritual was collected
in several books which are called Brahmanas. In fact, Brahmanas
reflect the age of ritualism, in which the priests were the most powerful
men in India. In ancient Iran, for the orthodox Zoroastrianism, sacrifice
was a religious obligation and its obligatory character is traceable from
Yasna.
Comparing the Indian and Iranian traditions, reveals many
similarities: Firstly, in both traditions, sacrifice grew out of a common
Indo-Iranian root. Although there are some references to the ritual in
Rgveda, its full development occurred in the later scriptures (in
Brahmanas). On the other side, in the Gathas of Zoroaster, sacrifice is
described as an undesirable act, but later (in Yasna) it became the
central rite of Zoroastrianism. In later periods, the glorious rite of
sacrifice declined in both lands, in India because of esotericism and in
Iran due to the external factors (i.e. the advent of Islam).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yajna
  • Yasna
  • soma
  • haoma
  • medha
  • myazda
  • Brahmanas