روش شناسی عرفان تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

روش شناسی عرفان تطبیقی به مقایسه و تطبیق ساختارها و پدیده های عرفانی در
فرهنگ های متفاوت و یا مشابه می پردازد ، تا امکان ارزیابی و فهم بهتر ساختارها و
پدیدارهای عرفانی و در نتیجه تفاهم میانْ فرهنگی فراهم گردد.
در مقا لۀ حاضر با طرح مشکلات و راهکارهای عرفان تطبیقی، به مسایلی چون
دسته بندی منابع دست اول ، دوم و سوم، متون تفسیری و ترجمه ای، عدم دسترسی به منابع
اصلی، ضعف در فهم متون دست اول به زبان اصلی، پرهیز از جزیی نگری و تطبیق لفظ به
لفظ اصطلاحات عرفانی و اتخاذ رویکرد کارکردگرایانه در تطبیق پدیده های متفاوت،
پرداخته شده است تا راهگشای تحقیقات عرفان تطبیقی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Comparative Studies of Mysticism

چکیده [English]

Comparative studies of mysticism tries to compare mystical
phenomena in different cultures in order to bring about a better
understanding of these cultures and make an intercultural relation
between them.
This article classifies the sources of the study into the first hand,
second hand and third hand sources, and differentiate the translated
sources from exegeses. It reviews the difficulties of the comparative
method of research on mysticism, like: unavailability of the first hand
sources, misunderstanding of the original sources by the foreign
researchers, and word by word translation of mystical terms. It also
suggests some resolutions for dealing with such problems (e. g.
functionalist approach).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • comparative mysticism
  • the problems of comparison
  • different and similarities