دین و اسطوره: بررسی فلسفی نظریه میرچا الیاده پیرامون اسطوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از متخصصان برجسته در حوزۀ تاریخ ادیان میرچا الیاده است، که در دهه های اخیر در
فرانسه و امریکا زندگی کرد . از آثار وی در می یابیم که اسطوره همیشه گزارشی از آفرینش
است و از چگونگی آفرینش و تکامل هستی سخن می گوید . هر چند اسطوره از نگاه
اسطوره شناسان کارکردهای متعددی دارد، امّا مطابق نظر الیاده، اسطوره مبتنی بر
هستی شناسی است و تنها از حقایق، از اموری که واقعاً حادث شده اند و از اموری که کاملاً
تجلّی یا فته اند، سخن می گوید. او بر این باور است که حقیقت همان امر مقدس است که
به طور شاخصی حقیقی است و تحلیلی مبتنی بر تمایز میان مقدس و نامقدس ارائه می دهد.
این مقاله، به نقطه نظرهای میرچا الیاده همراه با تنوّع حوزه های علمی که در برگیرندۀ
اسطوره شناسی، فلسفۀ دین و مطالعۀ دینی است، می پردازد، از ارتباط دین و اسطوره سخن
می گوید و در نهایت از ویژگی های اسطوره ای – نمادین ادیان بحث می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Myth and Religion: A Philosophical Study of Mircea Eliade’s Theory of Myth

چکیده [English]

One of the leading scholars in the field of history of religions is Mircea
Eliade, who lived in France and England for the last decade of his life.
Although mythologists believe that myth has various functions,
according to Eliade myth is always an account of creation. It tells how
creation has begun and how it will accomplish. Therefore myth has a
close relation with ontology. It speaks of primordial realities, of what
really happened, and what was fully manifested. Eliade believes that
the reality is the sacred, which pre-eminently is real. His analysis is
based on the distinction between the sacred and the profane.
This article mentions Eliade's perspectives within a variety of
academic fields, including mythology, philosophy of religion, and
religious study, and surveys the relation between religion and myth.
Finally, it discusses about mythic- symbolic characteristics of religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • Symbol
  • Philosophy
  • sacred
  • profane
  • Manifestation