فرجام شناسی کیهانی در مکاشفات یهودی دورۀ بین العهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دوران حد فاصل ترجمۀ هفتادی تا زمان نگارش عهد جدید، به دورۀ بین العهدین موسوم
است. این دوره به سبب هم جواری یهودیان با اقوام دیگر، موجد ادبیات بسیار پرباری بود
که گونه های ادبی متنوعی را در خود داشت. از جمله میتوان گونۀ ادبی مکاشفه را نام برد
که به دلایلی همچون تاثیر اندیشه های ایرانی بر یهود، قوت فراوان گرفت. آزارهایی که
یونانیان و رُمیان بر این قوم روا داشتند، فرجام شناسی نوینی را در مکاشفات بین العهدین
بنیان نهاد که هم در راستای تکمیل آموزه های عهد عتیق بود و هم دردهای تاریخی این قوم
را مرهم می نهاد. ساختار این فرجام شناسی بر جبری تاریخی استوار بود که فسادهای
موجود در جامعۀ انسانی را موجب فساد و کاستی در امور کیهانی می دانست و آن دو را
زمینۀ ظهور مسیحا و اصلاحات او به شمار می آورد. فرجام شناسی مکاشفات با ارائۀ نگاهی
فراتاریخی به رخدادهای آخرالزمان، دیدگا ههای تاریخیِ فرجام شناسی عهد عتیق را به کلی
دگرگون کرد، زیرا از دیدگاه مکاشف هگران دورۀ بی نالعهدین، عالم آخرت، به موازات همین
عالمِ ماده در جریان بود و اورشلیم آسمانی که نماد ملکوت الهی به شمار می رفت،
می توانست هر لحظه در قلب های آدمیان بر پا شود و محل استقرار خداوند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cosmic Eschatology in the Jewish Apocalypses of the Intertestamental Period

چکیده [English]

The period between composition of the last book of the Old Testament
and the first book of the New Testament is called Intertestamental
Period. Jewish literature in this era, because of the encounter of the
Jews with other nations, flourished in various forms and genres. For
example, the genre of apocalypse as a result of the Iranian influence on
Judaism became prevalent in Jewish literature. The Greco-Roman
persecutions brought about a new eschatology in the intertestamental
apocalypses, which was on the one hand in accordance with the
teachings of the Old Testament, and on the other, it consoled the
historical sufferings of the Israelite nation. This eschatology depended
on a historical determinism which observed the depravities of the
human society as the cause of cosmic misfortunes, which in its turn
was the prologue to the advent of the Messiah. The apocalypses'
transhistorical approach to the end time events altered the historical
views of the Old Testament. The apocalyptists of the intertestamental
period believed that the hereafter was in motion parallel to this world
and heavenly Jerusalem, which was the symbol of the kingdom of God,
was established in the heart of the righteous men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eschatology
  • Jewish eschatology
  • apocalypses
  • intertestamen
  • end time
  • Messiah