موسی و عیسی (ع) در انسان کامل جیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

زندگی انبیاء الاهی آن گونه که در کتا بهای مقدس، روایات و قصص به تصویر کشیده شده، همواره زمین های
مساعد برای بیان اندیش هها و مضامین عرفانی بوده است. جیلی که خود از شاگردان مکتب عرفانی ابن عربی
است به زندگی انبیاء الاهی از جمله موسی و عیسی (ع) نظر داشته، به تاویل و تطبیق آیات، روایات و
حوادث زندگی آنان با حوادث نفسانی پرداخته است. جیلی در مجموع مباحث خود دربارۀ زندگی موسی، بر
فنای نفس بشری، حقیقت واحد الاهی، رفع دو گانگی و دوئی در نسبت وجود حقی و خلقی و در نهایت بر
وحدت انسان کامل با خداوند تاکید دارد. او تورات را از تجلیات اسماء صفاتیه حق و انجیل را از تجلیات
اسماء ذات می داند. خداوند تورات را در نه لوح بر موسی نازل کرد و او مامور به ابلاغ هفت لوح بود و دو
بود در حوزه تبلیغ موسوی قرار نداشت، بلکه متعلق به عیسی بود و « قدرت و ربوبیت » لوح پایانی که لوح
از سوی عیسی بود که موجب شد قوم عیسی به تثلیث قائل شوند و به « قدرت و ربوبیت » همین ابلاغ الواح
قول جیلی و ابن عربی به گمراهی (ضلال) و خطا (اعتقاد نادرست) بیافتند.
جیلی بر این باور است که انجیل ظاهری دارد و باطنی. ظاهر انجیل عبارات آغازین انجیل است که به نام
است. قوم عیسی ظاهر این « بسم الله الرحمن الرحیم » شروع می شود، همچنان که اول قرآن « اب، ام و ابن »
کلام را گرفتند و آن را بر عیسی، مریم و روح تطبیق دادند و از حقیقت انجیل که ظهور حضرت حق را در
خلق و قیام ناموس لاهوتی را در وجود ناسوتی نشان می دهد غفلت کردند و به تجسیم و حصر منتهی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moses and Jesus in al-Insān al-Kāmil of Jīlī

چکیده [English]

The life of the prophets, as described in religious texts, was always an
intersting subject of mystical thinking. Jīlī, who was a student of Ibn
Arabī’s mystical school, studied the life of the divine prophets such as
Moses and Jesus, which were revealed in Quranic verses and with
allegorical interpretation he compared these stories with mental
attitudes.
Considering Moses’ life, Jīlī emphasizes the annihilation of human
soul, unique truth of divinity, unveiling of duality in Divine creative
being and at last the union of perfect man with God.
He believes that Torah was the manifestation of qualitative names
of God, while Gospel was the manifestation of essential name of God.
God revealed Torah to Moses in nine tablets. He was permitted to
preach seven tablets, but the other two tablets which were ''Power and
Lordship'', belonged to Jesus. Jesus preached these two tablets to his
people and as a result his people believed in Trinity and went astray.
Jīlī believes that Gospel has esoteric and exoteric characteristics.
According to him, the beginning verse of the Gospel, i.e. In the name
of Father, Mother and Son, are the exoteric one. It could be compared
with the beginning verse of Quarn, i.e. In the name of Allah, Most
Beneficent, Most Merciful. The people of Jesus only comprehended the
exoteric meaning of the verse and identified it with Spirit, Mary and
Jesus. They ignored the esoteric meaning of the Gospel, that is the
appearance of God in creation and the manifestation of divine names in
bodily beings. Therefore they believed in anthropomorphism and
restriction of the Infinite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moses
  • Jesus
  • Jīlī
  • Perfect Man
  • Torah
  • Gospel