ساخت اجتماعی سنگهه در جوامع بودایی تهرَوادهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سنگهه به معنای نظامی رهبانی مبتنی بر زندگی گروه راهبان یا راهبه های بودایی است که با هم جمع شده و
جماعت مشخصی را در صومعه بنابر اصول وینیه برپا می دارند. این نظام، مهمترین نهاد دینی در جوامع
تهرَوادهای و مبتنی بر روابط میان اعضاء و رابطۀ متقابل اعضاء آن با عوام جامعه است. درون سنگهه راهبان از
منزلت و مزایای نسبتاً برابری برخوردارند اما میان راهبان و راهبه ها از جنبه های متعددی تبعیض وجود دارد.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی راهبان تداوم حیات سنگهه را به حمای تهای مالی عوام وابسته می کند و سنگهه
برای حفظ این حمای تها، از یک سوی کارکردهای اجتماعی خاصی را برعهده گرفته و از سوی دیگر، به رغم
تأکید مذهب تهرَواده بر راست کیشی و بدعت گریزی، باورهایی را در میان عوام مطرح نموده است که با
تعالیم منتسب به بودا تفاوت و حتی مغایرت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Structure of Sangha in Theravādin Societies

چکیده [English]

Sangha as a group of monks and nuns that come together to construct a
monastic community based on the principles of vinaya, is the main
religious institution in a Theravādin society. Sangha's structure is based
on its members' relationship with each other and with their surrounding
society. Within Sangha there is an obvious equality among monks on
the one hand, and a distinctive discrimination between monks and nuns.
Prohibition of Monk's and nun's economic activity except for begging
has made Sangha's continuity dependent on laymen's economic
supports, and Sangha, trying to hold these supports, has undertaken
certain social functions. Moreover, despite the emphasis on orthodoxy
and avoidance of religious innovations in Theravādin Buddhism, it has
spread some beliefs which are different from and sometimes even in
contrast with Buddha's teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sangha
  • monks
  • nuns
  • alms
  • merit
  • Theravāda