سامانۀ زیستی موجودات با تکیه بر قرآن کریم و تورات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قرآن کریم و تورات به خودی خود فاقد سامانۀ زیستی »هستند و قصد و غایتی برای ارائۀ طبقهبندیای کامل 
و منطقی از موجودات، همانند یک متن زیستشناختی یا جهانشناختی ندارند و آیاتی که در آنها درج شده،
انعکاسی از دانش مخاطبانشان به موجودات است. شباهتهایی میان جهانشناسی قرآن کریم و تورات در
پیدایش و نوع نگاه به موجودات، به ویژه در زمینۀ رُستنیها دیده میشود که میتواند ناشی از منشأ واحد
وحیانی، و فرهنگ و دانش مشابه مخاطبان و آورندگانِ آن دو باشد؛ البته سامانۀ زیستی موجودات در قرآن
مفصلتر از تورات است.
تنها با استنباطات منطقی از آیات قرآن و عهد عتیق و دیگر متون نزدیک به آنها ارائۀ چنین سامانهای
ممکن است. بنابراین، این مقاله میکوشد تا ضمن اساس قرار دادن متون یاد شده، با مراجعه به متون نزدیک
به آنها تصویری از سامانۀ موجودات در آن عصر ارائه کند و شباهتها و تفاوتهای آنها را دریابد. ارائۀ این
سامانه و تبیین واژگان به کار رفته در آن میتواند تمایزهای اساسی در جهانشناسی متون مقدس را با دیدگاه-
های علمی و فلسفی یونانیان نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Biological Classification of Living Organisms According to the Holy Qur’ān and the Old Testament

چکیده [English]

There is no accurate description of a kind of "biological classification"
in the Holy Qur’ān and the Old Testament. Moreover, in contrast to the
biological texts, Qur’ān and the Old Testament do not aim at scientific
categorization of creatures, and therefore it seems that their verses are
the reflection of their addressees’ knowledge of the nature. Both these
books have similar attitudes toward creatures– particularly plants– and
perhaps these similarities are rooted in their same revelatory origin or
the similar cultural background of their prophets and their addressees.
However, the Qur’ān’s description of creatures is more elaborate than
that of the Old Testament.
Therefore, only through logical deductions from the verses of Holy
Qur’ān, the Old Testament and their interpretations one can talk about
the "biological classification" according to these two scriptures. This
essay tries to give an account of such classification and to compare
their similarities and discrepancies. This leads us to this conclusion:
The cosmology of the holy scriptures basically differ from the
viewpoints of the Greek philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmology
  • biological classification
  • category of creatures
  • Nature
  • the Holy Qur’ān
  • the Old Testament