اخلاق عرفانی سلبی به روایت ترزا آویلایی و مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اخلاق عرفانی سلبی با اخلاق سلبی به معنای اعم کلمه تفاوت دارد، زیرا اخلاق عرفانی نه صرفاً با هدف
اخلاقی زیستن، بلکه به منظور دستیابی به احوال عرفانی تنظیم شده است. عموم عارفان سنت های مختلف،
نظام های اخلاقی مخصوص به خود دارند که در میان آنها اشتراکات فراوانی هم دیده می شود. عارفان این
سنت ها به تناسب نظام عرفانی شان از نظام اخلاقی سلبی خاصی هم پیروی م یکنند که متأثر از سنت دینی آنها
است. ترزا آویلایی و جلال الدین محمد مولوی از جمله این عارفا ناند که به رغم فاصلۀ زمانی و مکان یشان،
در حوزۀ اخلاق عرفانی سلبی نقاط مشترک قابل توجهی دارند، چنان که هر دو در نظام اخلاق یشان به دو
عنصر پرهیز از نومیدی و پرهیز از آمیختن با مردم (عزلت گزینی) به عنوان دو امر زمینه ساز ورود به سلوک
اشاره کرده اند. افزون بر این دو عنصر، چند مفهوم اخلاقی دیگر نیز مورد عنایت این دو عارف بوده است که
صاحب این قلم با بهره گیری از روش های معناشناختی و تطبیقی به بررسی آنها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Negative Ethics According to Teresa of Avila and Rūmī

چکیده [English]

The mystical negative ethics differs from negative ethics in general,
because the mystical ethics has been adjusted to attain mystical states
not merely living a moral life. Although mystics of different traditions
follow different ethical codes, there are many similarities among them.
Moreover, these mystics in accordance with their mystical traditions
pursue special kinds of negative ethics. Among these mystics Teresa of
Avila and Jalāl al-dīn Rūmī are good examples. Although they lived in
different times and places, there are considerable similarities in their
views, especially in the field of negative mystical ethics. From their
viewpoint two important elements are necessary for beginning the
mystical journey: not to be despaired and renouncing the social life
(eremitism). Other ethical concepts were also important to them, which
this essay, by employing comparative method, tries to deal with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical negative ethics
  • eremitism
  • modesty
  • Teresa of Avila
  • Jalāl aldīn Rūmī