معرفی خرّمدینیه یا خرمیّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

خرّمدینیه را یکی از بزرگترین جنب شهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان در سده های دوم و سوم
هجری قمری دانسته اند، که نسبت به سایر فرق ههای ایرانی این دوره از اهمیت بیشتری برخوردار است و منابع
خذی نسبتاً قابل توجه نیز درباره آنان در دست است. با این همه، هنوز نادانست ههای زیادی از آنان داریم؛ Ĥ و م
به ویژه آنکه بیشتر منابع با خشم، کینه و عداوت از آنان سخن گفت هاند. مشکل اساسی و مهمّی نیز که در این
تحقیق با آن روبرو هستیم، خلط میان این فرقه و سایر فرقه های آن دوره است. امّا به احتمال بسیار خرّمدینیه
همان مزدکیۀ دوره ساسانی یا بسیار متأثر از آن است که پس از گذشت بیش از دو قرن دوباره آشکارا به
اظهار عقیده و حضور سیاسی و اجتماعی خود پرداختند. آرا و اندیش ههای مزدک به یکباره محو نشد، بلکه
توسط زن او و نیز برخی از پیروانش که از آن قتل عام جان سالم به در برده بودند، به طور مخفیانه نشر و
توسعه یافت. خرّمدینان به دو بن یا دو اصل، و نیز حلول و تناسخ معتقد بودند، و ظاهراً اباح هگری و اشتراک
اموال و زنان نیز میان آنان رواج داشت. به گفتۀ برخی، به علت عدم وجود یک معبد واحد و نیز نداشتن یک
رهبری و ریاست دینی مشخص، و همچنین به سبب پراکندگی در ولایات و سرزمین های مختلف ایران و
ارتباط نداشتن با یکدیگر، به چندین دسته و گروه تقسیم شدند و هر دسته نام خاصی به خود گرفت و در
نتیجه برخی از تعالیم و اعتقاداتشان نیز متفاوت شد. از همین رو در منابع دورۀ اسلامی میان آنان بسیار خلط
شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Khurramdīnīyyah or Khurramīyyah

چکیده [English]

Khurramdīnīyyah is one of the greatest religious, political and social
movements in Iran in the 9th century C.E. Although this movement is
more important than other sectarian movements of that era and there
are relatively considerable sources available about it, its true nature is
not clear, primarily due to the fact that these sources mainly speak
about it with hostility and disagreement. Moreover, these sources
present a confused picture of Khurramdīnīyyah which is sometimes
mingled with the elements from other sects of that period.
Mazdakīyyah– a heterodox sect of Sassanid period– probably exercised
a powerful influence on Khurramdīnīyyah. It has also been asserted
that the latter was the continuation of the former. In fact, after the
suppression of Mazdakism by Sassanind kings, the teachings of
Mazdak did not disappeared. On the contrary, through the efforts of his
wife and some of his followers who survived from the massacre, these
teaching lived on and secretly scattered. It is more likely that
Mazdakian teachings were revitalized under the name of
Khurramdīnīyyah more than two century later. A dualist belief in two
principles, as well as, reincarnation and transmigration are the main
doctrines which Khurramdīnīyyah promoted. Moreover an extremist
form of communal life is attributed to them, based on sharing
properties– even their spouses. The lack of a central church and exact
religious leadership and the diffusion of the believers in different parts
of Iran led Khurramdīnīyyah into dispersion. Several sub-sects, with
different names and doctrines, emerged from it, which caused a clear
confusion in accounts of Islamic sources about them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khurramdīnīyyah (Khurramīyyah)
  • Bābakīyyah
  • Māzīārīyyah
  • Muhammarīyyah
  • reincarnation
  • transmigration
  • union
  • ibāhah