دین و اسطوره: بررسی نظریۀ ارنست کاسیرر دربارۀ اسطوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در فلسفه نئوکانتی ارنست کاسیرر تلاش برجسته ای را در دوران جدید، برای طراحی فلسفۀ اسطوره شناسی
بهعنوان جزء مکمل فلسفۀ دین مییابیم. روشن ترین و جدیدترین تلقی او از اسطوره در جلد دوّم فلسفۀ صور
نُمادین مطرح شده است . بر این اساس اسطوره همان صورت نُمادین است که یگانگی کلمه با هستی و داّل با
مدلول را حفظ می کند. با این همه، اسطوره همچنان خود را در ساختار مهم در حال تکوینی تثبیت می کند و
زیربنای دین را با استفاده از نمادها و نشانه های محسوس شکل می دهد و آنها را این گونه می شناساند .
بنابراین، اسطوره و دین، ترجمانِ گرایش بنیادی نسبت به تکوین نُمادین ب هشمار میآیند. به عبارت دیگر، آنها،
اساس استعارهای را تشکیل میدهند که به طور همه جانبه، در تمام کارکرد نُمادپردازی استقرار دارد.
در این مقاله، ماهیت اسطوره و خصوصیات اندیشه ای اسطوره- دینی و نقش زمان و مکان در روند تکامل
اسطورهشناسی بررسی می شود و از ارتباط مستحکم اسطوره با زبان سخن به میان می آید و در پایان نی ز به
پیوند اسطوره و دین اشاره م یشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Myth and Religion: A Study of Ernst Cassirer’s Theory of Myth

چکیده [English]

In modern times, the Neo-Kantian philosophy of Ernst Cassirer is the
most significant attempt to construct a philosophy of myth as an
integral part of the philosophy of religion. His most elaborated
definition of myth can be found in the second volume of his
Philosophy of Symbolic Forms. According to this book, myth is a
symbolic form that maintains unity of the word and being, the signifier
and the signified, it yet still retains itself in the developing structure
and, by the use of symbols and signs, it shapes the foundation of
religion. Myth and religion, therefore, represent the fundamental
tendency toward symbolic formation. In other words, they constitute
the basis of a metaphor that lies at the heart of all forms of symbolic
function.
This essay surveys the nature of myth, the characteristics of
mythic–religious though and the role of time and place in the
development of the mythology. It also deals with the relation between
language and myth and tries to give an account of the interrelationship
between myth and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • religion
  • Symbol
  • Language
  • the Sacred