زندگی پس از مرگ و تناسخ در متون مقدس هندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تناسخ به معنی تولد مجدد، باز پیدایی یا حیات متوالی در قالب انسان، حیوان، گیاهان یا اشیاء، عقیده ای
بنیادین در برخی ادیان آسیایی است که می تواند ریشه در ادیان ابتدایی داشته باشد. در ادیان هندی نیز، این
مفهوم اه می ت بالایی دارد و در ارتباط مستقیم با مفاهیم کرمه و سمساره است؛ روند بازپیدایی بی انتهاست،
مگر اینکه فرد از طریق درک حقیقت به رهایی یا موکشه دست یابد . تحول اندیشه های مربوط به زندگی پس
از مرگ و تناسخ در دین هندویی را می توان در متون دینی اصلی یعنی وداه،ا براهمنه ه،ا اوپنیشدها و بهگود
گیتا، که بخشی از حماسه بزرگ مهابهاراته است، مشاهده کرد . پژوهشگران خاستگا ه های متفاوتی را برای
اندیشۀ تناسخ و زندگی پس از مرگ در دین هندویی مطرح کرده اند و گاهی آن را مربوط به خارج از
سرزمین هند می دانند. اما در نهایت می توان گفت که این اندیشه ریشه در باورهای بومی این سرزمین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reincarnation and Afterlife in Hindu Scriptures

چکیده [English]

Reincarnation, which means rebirth of the soul or self in a series of
physical or preternatural embodiments such as human being, animal,
plant or divine, angelic and demonic embodiments, is a fundamental
doctrine in some Asian religions. Though it has been stated that this
idea could be originated in primitive religions, in Indian religions it is
an essential doctrine directly connected with two basic beliefs namely
karma and samsāra. For Hindus the process of rebirth is endless, but it
can be ceased by true liberation or mokśa. The development of the
concept of reincarnation is traceable through the Hindu Scriptures such
as Vedas, Brāhmanas, Upanisads and bhagavadgītā, which is a part of
the great Indian epic Mhābhārata. Scholars put forward different
theories about the origin of the Hindu doctrine of reincarnation, so
much so that they recognized it as a non-Indian idea; however
eventually they reached to a consensus: the belief stems from Indian
indigenous cults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reincarnation
  • karma
  • samsāra
  • mokśa
  • Vedas
  • Brāhmanas
  • Upanisads
  • bhagavadgītā