مفهوم قربانی در دیدگاه سه تن از محققان سده های 19 و 20 میلادی (هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور، جیمز جورج فریزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهم ترین شعایر دینی که در میان اقوام و ملل مختلف به شیو ههای گوناگون رواج
داشته و دارد، آیین قربانی است. این آیین که خود دربردارندۀ بخ شهای مختلف و دارای
گوناگونی های بسیار در زمینۀ موضوع، چگونگی و هدف قربانی است، مضمون تحقیق
پژوهشگران دین شناس بوده است. این محققان در طی دو سدۀ گذشته رهیاف تهای متنوعی،
همچون رویکرد جامعه شناختی، روان شناختی، اسطوره شناختی و پدیدارشناختی را در
بررسی این آیین به کار برد هاند و نظریه های گوناگونی را در ای نباره مطرح کرده اند. این
مقاله کوشیده است تا در بررسی مختصر خود، پژوه شها و نظریه های سه تن از این
محققان، یعنی هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور و جیمز جورج فریزر را به اجمال معرفی
نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Sacrifice form the Viewpoint of E. B. Tylor, H. Spencer and J. G. Frazer

چکیده [English]

Sacrifice, as one of the most important religious rituals, is widespread
among different nations and cultures of the world. This rite which has
been the subject of scholarly research for a long time involves various
aspects and a variety of subjects, objects and methods. During the last
two centuries scholars have dealt with this issue through different
approaches such as sociological, psychological, mythological and
phenomenological and thus have put forward various theories. The
present article tries to give a brief survey of the theories of three
scholars, namely Edward Burnett Tylor, Herbert Spencer and James G.
Frazer, concerning the origin, object and meaning of the sacrifice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sacrifice
  • ritual
  • study of religion
  • Edward Burnett Tylor
  • Herbert Spencer and James G. Frazer