هئومه و سومه در اندیشۀ هندوان و ایرانیان باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آیین مربوط به هئومه و سومه به ترتیب ، یکی از آئی ن های محوری در ایران و هند روزگار باستان
بوده است . این آئین به افشردن هئومه/سومه اختصاص داشته است . آن گونه که از اوستا و ریگ ود ا
پیداست صورت اول یۀ هئومه/سومه گیاهی بود که به سبب خواص آن مورد توجه بوده است .
خاصیت این گیاه موجب شد تا به تدریج آئینی خاص برای آن به وجود آید . آئین تهی ۀ شراب
هئومه/سومه با آداب و رسوم خاصی همراه بود . به قدری این آئین حرمت داشت که شراب
هئومه/سومه تنها باید به دست روحانیون هر دو دین فراهم م ی شد. کم کم قداست این گیاه راه را
برای ظهور ایزد هئومه/سومه باز کرد و به همین جهت قطعاتی از سرودهای ریگ ود ا و اوستا
درخطاب به این دو ایزد سروده شده است . بر طبق این قطعات، بزرگ ترین خویشکاری ایزد
هئومه/سومه شفابخشی و بخشیدن جاودانگی است . این امر بیانگرآن است که احتمالا خاصیت
درمانی این گیاه به عنوان خویشکاری این ایزد ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soma and Haoma in Ancient India and Iran

چکیده [English]

The ritual of Soma and Haoma is one of the most important rituals in
ancient India and Iran. In this ritual the plant Soma/Haoma was being
squeezed until its juice being prepared. According to Avesta and
gveda the first form of Soma/Haoma was a plant known because of
its extraordinary effects and gradually special rites was developed
around it. The rite of the preparation of Soma/Haoma juice was
accompanied by special ceremonies and customs and it should be
performed only under the direction of the priests. Holiness of this plant
gradually opened the way for appearance of a god with the same namei.
e. the god Soma/Haoma. Therefore, several pieces in Avesta and
Rgveda were dedicated to this god. According to these pieces the most
important function of the god Soma/Haoma is bringing health and
immortality. It seems likely that the curative properties of this plant
have been attributed to the god.

کلیدواژه‌ها [English]

  • haoma
  • soma
  • Avesta
  • Rgveda
  • sacrifice