تأثیر ادیان و مکت بهای فلسفی هند بر سینمای عامه پسند هندوستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پدیدارشناسی فیلم های عامه پسند هندی، بر مبنای شناسایی توأمان رمزگان فلسفی فنی، تمهیدی
بر دریافت یک گفتمان بومی به مثابه فرهنگ عامه جهانی است. صورت بندی گفتمانی فیل مهای
عامه پسند هندی بر مبنای ساختار تفکر فلسفی دینیِ بومی و آفرینش جهان روایی رویایی و
خیال انگیز، متأثر از مولفه ها و عناصر فلسفی، دینی و اساطیری، امکان تحقق پدیده ای جهانی در
عین سن تگرایی و بومی گروی را فراهم آورده است. دغدغه اصلی این نوشتار کالبد شکافی از
،« مخاطب محوری » ،« کلیشه گرایی » ،« انبوه سازی » یک گفتمان روایی متناقض نماست که در عین
و ... میراث فلسفی دینی سرزمینی فرهنگ پرور و مکتب خیز را باز می تاباند. درحالیکه گفتمان
روایی و ساختار هنری آثار روش نفکری سینمای هند در عین واقعی تگرایی، شخصیت پردازی،
شاعرانگی، و... از بیان حداق لهای هویت فرهنگی قومی و سنتّی خویش عاجز م یماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Indian Religions and Philosophical Schools on Indian Popular Cinema

چکیده [English]

The phenomenology of Indian popular films, based on identifying both
the philosophical and technical codes, is a prolegomenon for achieving
a domestic dialogue as a global popular culture. The formation of the
dialogues based on the structure of the indigenous philosophical and
religious thought, and creation of a romantic, dreamy and imaginary
world influenced by the philosophical, religious and mythological
components and elements, have provided the possibility of realization
of a global phenomenon regarding traditionalism and Indigenism. The
main concern of this article is to survey the paradoxical narrative
dialogue of the Indian popular cinema which besides its "mass
production", "stereotypes", "audience-oriented approach" and …
reflects the philosophical and religious heritage of the land. But the
artistic and the intellectual works of the Indian cinema, in spite of their
strong realism, characterization, poetic language and … are not able to
express the minimums of the Indian cultural, ethnic, traditional,
intellectual and philosophical identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular cinema
  • intellectual cinema
  • melodrama
  • Neo-realism
  • maya
  • dharma
  • karma
  • samsāra
  • varna
  • moksa