وحدت ادیان از دیدگاه مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از نظر عرفا رابطة جهان با خدا، در حکم رابطة اشعه نسبت به خورشید است و انبیاء نیز از نوری
واحد سرچشمه م یگیرند، اما انسان گرفتار تعینات یکی را موسی می بیند و دیگری را عیسی؛ و به
سبب حیران شدن در درک کنه دین به تفسیرهای مختلف روی م یآورد و متناسب با ذهن خود در
آن می اندیشد و با دیگری به نزاع برم یخیزد. مولانا نیز انبیاء الهی را نایبان خداوند بر زمین می داند
و با بیان تمثیل هایی از وحدت طریق انبیاء سخن می گوید. از نظر وی، رمز وحدت ادیان با گذر
کردن از قشر ظاهری دین و رسیدن به مغز آن آشکار می شود. به باور مولانا، دین فطری، یا همان
توحید راستین، و نیایش عاشقانه مغز و جوهرة ادیان است که توجه به آن انسا نها را از تفرقه و
نزاع نجات می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unity of Religion from the Rumi’s Point of View

چکیده [English]

According to the Sufis the relation between God and the world is
similar to the relation between sun and its rays so all prophets came
from a single source of light; however lay people who have engaged in
material matters could not appreciate this unity, therefore, called the
prophets as Moses, Jesus and etc. Since people could not realize the
essence of religion, they start interpreting it according to their
understanding, and as a result, fighting with each other. Rumi believes
that prophets are the representatives of God on the earth and by using
allegory he tries to explain the unity of the path of prophets. According
to Rumi, the mystery of the oneness of religion will be discovered only
by cutting through the exoteric side of it. From his viewpoint the innate
God-given religion, or the real divine unity, and the devotional prayer
are the essence of religion and if people understand this reality, their
conflict will be disappeared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The innate God-given religion
  • Pluralism
  • unity of being
  • devotional prayer