شخینا در قبالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

« شخینا »یکی از مفاهیم کلیدی در دین یهود، و به طور خاص، در سنت عرفانی قبالا است . این مفهوم هرچند با اصطلاح« سکینه » در فرهنگ اسلامی قابل مقایسه است، اما معانی گسترده تری را 
درخود جای می دهد. شخینا آخرین سفیرا از سفیراهای دهگانه در قبالا به شمار می رود که در نظام
هستی شناسیِ آن کارکرد مهمی دارد. از شخینا گاه به صورت موجودی متشخص و تجسم یافته که
در میان مردم زندگی م یکند و گاه به عنوان حضور دایمی خداوند در جهان یاد می شود. اما به طورکلی، شخینا واسطة میان ان سوف (خدای نامتناهی) و جهان طبیعت است که بدون آن، جهانِ ما
هماهنگی خود را از دست م یدهد. واژة شخینا اگرچه اولین بار در تلمود به کاررفت؛ اما در طی
قرون متمادی مفهوم اولیة خود را از دست داد و در سنت قبالا، گاه تحت تاثیر سوفیای گنوسی 
معنای جدیدی یافت. اما آنچه در مطالعة شخینا باید مورد توجه قرار گیرد، کارکرد اساسی این سفیرا
در برقراری نظم کیهانی و نزول آرامش بر بندگان صالح بنی اسرائیل است. مراقبه، تامل و اشتغال به
امور معنوی، باعث نزول شخینا بر مومنان یهودی و پیوند ان سوف با شخینا م ی شود و در مقابل ،عدم پایبندی به اوامر و نواهی کتاب مقدس رخت بربستن و تبعید شخینا را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shekhinah in Kabbalah

چکیده [English]

Shekhinah is one of the key concepts in the Judaism and especially in
the mystical tradition of Kabbalah. Although this concept is
comparable with the concept of sakīnah in the Islamic culture, its
meaning is more extended and more complicated. According to the
Kabbalah’s ontology there are ten sefirahs (divine qualities) in the
cosmos that shekhinah is the last but not the least of them. Sometime
shekhinah is described as a personified being that lives among people
and sometime it is regarded as the God’s permanent presence in the
world. However, in general shekhinah is mediator between the Ein Sof
(the Infinite) and universe that without it our universe lose its order.
The word Shekhinah first appeared in Talmud however its early
meaning has been transformed throughout history- especially in
Kabbalistic literture and under the influence of Gnostic Sophia. In
studying Shekhinah the most important thing is the prominent role that
this sefirah have played in realizing the order of cosmos and
reestablishing peace for the sons of Israel. Meditation, contemplation
and devotion to the religious practice cause the Shekhinah to descend
on the Jewish believers and connect it to Ein Sof. On the contrary,
neglecting to live under the divine commandments and the Laws of
Scripture cause the Shekhinah to leave the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shekhinah
  • Kabbalah
  • Sefiroth
  • Ein Sof