مراتب سمادهی در مکتب یوگای پاتنجلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مکتب یوگای پاتنجلی، هشت مرحله سلوک وجود دارند که به ترتیب از مراتب جسمانی شروع
میشوند و به مراتب ذهنی و فراذهنی (روحانی) ختم میشوند. همه این مراتب سلوک مبتنی بر
تمرکز و مراقبه هستند و درجه مراقبه در هر مرتبهای نیز بر حسب لطافت موضوع مراقبه (مصادر
پرکریتی) تعیین میشود. بالاترین و آخرین مرتبه سلوک (مراقبه) در یوگا، سمادهی نام دارد.
سمادهی نیز خود به مراتب مختلفی تقسیم میگردد که آخرین مرتبه آن (اسمپرجناته سمادهی)
منجر به رهایی پوروشه (روح) از پرکریتی (ماده) میگردد. اما قبل از اسمپرجناته سمادهی (سمادهی
بدون پایه یا بدون موضوع مراقبه)، مرحله سمپرجناته سمادهی (سمادهی با پایه یا دارای موضوع
مراقبه) است که این مرحله اخیر برخلاف اولی به مراتب مختلفی تقسیم میشود. بررسی دقیق
مراتب سمادهی، موضوع اصلی این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stages of Samādhi in Yoga School

چکیده [English]

There are eight stages in the Yoga school that start from physical stages
to mental or super-mental stages. All of these stages are based on
concentration and meditation and the degree of concentration is
determined according to the subtlety of concentration subject (prakrti’s
productions). Samādhi is the last mystical stage in Yoga. It is divided to
different stages which the last of them is called Asamprajnāta Samādhi
(enstasis without support). In this stage the deliverance of Puruśa
(spirit) from Prakrti (substance) will be realized. But before
Asamprajnāta Samādhi there is a stage called Samprajnāta Samādhi
(enstasis with support). Samprajnāta Samādhi, in contrast to the
Asamprajnāta, is divided to different stages. The precise study of these
stages is the main subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patanjali's Yoga
  • Mystical Stages
  • Samādhi
  • Samprajnāta Samādhi
  • Asamprajnāta Samādhi
  • meditation