ابن سبعین بر نردبان وحدت وجود یا وحدت مطلقه وجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در تاریخ تفکر اسلامی اختلاف در تعابیر معتقدان به وحدت وجود، تفسیرهای متفاوتی را به وجود
آورده و ادعاهایی از جانب برخی از ایشان، مبنی بر بدیع بودن نظریاتشان، طرح شده است. از آن
جمله عارف جنجالبرانگیز اندلسی، ابن سبعین، نظریة وحدت مطلقة وجود خود را دارای
تفاوت های بنیادین در این باب میداند. مقالة حاضر به بررسی این ادعا میپردازد و در پایان به این
نتیجه میرسد که چنین ادعایی درست نیست و نظریة او همان بالا رفتن از پلکان نردبان وحدت
وجود و تداوم سنت عارفان مسلمان در این باب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Sab‘īn on the Ladder of “Unity of Being” or “Absolute Unity of Being”

چکیده [English]

In the history of Islamic thought, the conflicting views of the believers
of “unity of being” have led to different interpretations, in as much as,
some of these believers have claimed the novelty and uniqueness of
their own theories. As a prominent example Ibn Sab‘īn, a controversial
Andalusian mystic, regards his theory of “absolute unity of being” as
an essentially distinguished theory in the history of Islamic thought.
Examining this claim, this article has arrived to the conclusion that it is
not true. In fact, his theory is the continuation of the tradition of
Muslim mystics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sab‘īn
  • unity of being
  • absolute unity of being
  • inclusiveness (ihāta)
  • Andalusian mystics