همانندی مفهوم و کارکرد نیروهای خیر و شر در طومارهای بحرالمیت و عقاید ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

طومارهای بحرالمیت به مجموعه دست نوشته هایی اطلاق می شود که از مجموعه غارهایی در
منطقه ای میان مرز اسرائیل و اردن در سال 1947 میلادی در کرانه های بحرالمیت به طور اتفاقی
کشف شده است. طومارها به اسنی ها تعلق دارد، که جامع های را تشکیل داده بودند که به قمران
معروف است. بسیاری از مفاهیم ایران باستان به طومارها راه یافته است و به همین دلیل نظر
بسیاری از پژوهش گران را به خود جلب کرده است. تقابل میان اهورامزدا و اهریمن و نیروهایشان
که در طومارها به تقابل میان فرزندان نور و فرزندان تاریکی تعبیر م یشود شالودة اصلی طومارها را
تشکیل می دهد. رویارویی روشنایی و تاریکی به تقابل فرشتگان با دیوها منجر می شود که در
مرتبه ای پایین تر از خداوند قرار می گیرند و سرانجام میان اینها نبردی به وقوع خواهد پیوست و
نیروهای روشنایی بر قوای اهریمنی چیره خواهند شد. همچنین نیروهای خیر و شر در هر دو سنت
دارای سلسله مراتبی هستند و هر یک از آنها کارکردهای خاص خود را دارند. چنین مفاهیمی در
سنت اولیه یهودی و کتاب مقدس عبری دیده نمی شود از این رو، برخی پژوهش گران بر این باورند
که اسنی ها این باورها را در اثر ارتباط با ایرانیان و دین زردشتی اقتباس کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similarity of Concept and Function of Good and Evil Forces in Ancient Iran and the Dead Sea Scrolls

چکیده [English]

The manuscripts unearthed in 1947 between the border of Israel and
Jordan on the shore of the Dead Sea are known as The Dead Sea
Scrolls. They belong to Essenes who had cut off from the main body of
Judaism in opposition and constituted a community known as Qumran.
There are interesting concepts in the Scrolls that are very similar to
Zoroastrian ideas. The main idea in the Dead Sea Scrolls is the war of
the Sons of Light against the Sons of Darkness which is similar to the
contrast between Ahura Mazda and Ahriman in Zoroastrian mythology.
The confrontation of the Good and the Evil leads to a universal war
between angels and demons which finally by the victory of the Good
forces comes to an end. Moreover, in both traditions the Good and Evil
forces are organized in a precise hierarchy. Since these concepts are
absent in the early Jewish traditions and Hebrew Bible, some scholars
believe that they appear in Jewish tradition under the influence of
Zoroastrianism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dead Sea Scrolls
  • Essenes
  • Qumran community
  • angelology
  • demonology