نمادپردازی بلندی در اندیشة دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نماد یکی از ابزارهای شناخت و بنیادی ترین روش بیان است که موجب آشکار شدن مفاهیمی
می گردد که به شکل دیگری قابل بیان نیستند و به همین سبب درحوزة مفاهیم دینی کاربرد بسیار
دارند. سنت های دینی بشر سرشار از اسطور ههاست و در این قلمرو تنها با زبان نمادین م یتوان
نمادی « بلندی » ، سخن گفت و به عبارت دیگر نماد زبان اسطوره است. در حوزة نمادهای دینی
یکسان دانسته شده و ذهن انسان را « ارزش » است که از دوران بشر ابتدایی تاکنون همواره با نوعی
به مفاهیمی چون برتری، تعالی و الوهیت پیوند داده است. این مقاله در پی آن است که ضمن
بررسی مفهوم نماد و نمادپردازی، کاربرد آن در حوزة دین و پیوند آن با اسطوره، به مفهوم نماد  « بلندی »و مظاهر عمدة آن یعنی « آسمان » و « کوه »و نیز به مفهوم تعالی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Symbol of Height in Religions

چکیده [English]

Symbol is one of the means that leads to cognition and is the most
fundamental way of expressing the ideas which without symbolism
they cannot be revealed. Therefore, symbols fulfill a prominent
function in the area of religious ideas. Religious traditions are full of
myths and in this sphere only the symbolic language could be useful. In
other words, symbol is the language of the myth. Among the religious
symbols Height is one that has played an important role from the
primitive age until now. It has always been identified with a kind of
value that connects human’s mind to superiority, transcendence and
divinity. This article firstly tries to survey the concept of symbol and
symbolism and then the function of it in the area of religion and myth.
Finally it studies the symbol of Height and its major manifestations
such as sky and mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbol
  • Symbolism
  • Myth
  • height
  • sky
  • mountain
  • Transcendence