جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مسیحیت کاتولیک به پیروی از عهد جدید نگاهی دوگانه به رابطة زناشویی دارد . از یک سوی،
پیوند زناشویی را به عنوان نمادی برای پیوند مسیح و کلیسا، گسستناپذیر و از آیین های مقدس
کلیسا میداند و از سوی دیگر اساس این پیوند را رابطة جنسی می شمرد و این رابطه را نیز تنها با
نیت تولید مثل و بدون هرگونه انگیزة لذتخواهانه مشروع میداند. رهبران نهضت پروتستان منکر
ارزش آیینی ازدواج بودند، اما به رابطة جنسی زناشویی نگرش مثبتی داشتند. جان میلتون در بهشت
گمشده به شدت از دیدگاه مسیحیت کاتولیک دربارة رابطة زناشویی انتقاد می کند و با طرح این
به معنای علاقة عاطفی، همفکری و همدلی است و نه ر ابطة « عشق » ایده که اساس رابطة زناشویی
جنسی، و تأکید بر کیفیت تعالیبخش عشق زناشویی، از دیدگاه رهبران نهضت اصلاح دینی نیز
فراتر میرود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

John Milton and Christian Marital Love

چکیده [English]

Catholicism, inspired by New Testament, has a dual view about marital
love. On the one hand it regards the union of a man and his wife as the
symbol of the eternal union of Christ and Church deals with it as a
sacrament, on the other hand, it regards sexual relation as the base of
this union and accepts its legitimacy only for the purpose of
reproduction without any pleasure-seeking intention. Protestant leaders
denied marriage as a religious sacrament but had a positive view about
marital sexual relations. In Paradise Lost John Milton criticizes the
catholic view vigorously. He says love, as emotional attachment and
empathy not sexual relation, is the base of marital relationship and
believes that true marital love has a transcending effect on the lover.
Therefore one can say that Milton’s views about marital love are even
more positive than the views of the leaders of the Reformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • John Milton
  • Marital Relationship
  • Sexual Relation
  • Love
  • sin