جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مسیحیت کاتولیک به پیروی از عهد جدید نگاهی دوگانه به رابطة زناشویی دارد . از یک سوی،
پیوند زناشویی را به عنوان نمادی برای پیوند مسیح و کلیسا، گسستناپذیر و از آیین های مقدس
کلیسا میداند و از سوی دیگر اساس این پیوند را رابطة جنسی می شمرد و این رابطه را نیز تنها با
نیت تولید مثل و بدون هرگونه انگیزة لذتخواهانه مشروع میداند. رهبران نهضت پروتستان منکر
ارزش آیینی ازدواج بودند، اما به رابطة جنسی زناشویی نگرش مثبتی داشتند. جان میلتون در بهشت
گمشده به شدت از دیدگاه مسیحیت کاتولیک دربارة رابطة زناشویی انتقاد می کند و با طرح این
به معنای علاقة عاطفی، همفکری و همدلی است و نه ر ابطة « عشق » ایده که اساس رابطة زناشویی
جنسی، و تأکید بر کیفیت تعالیبخش عشق زناشویی، از دیدگاه رهبران نهضت اصلاح دینی نیز
فراتر میرود.

کلیدواژه‌ها