اخلاق ایجابی عرفانی به روایت ترزا آویلایی و جلال الدین مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اخلاق ایجابی مجموعة فضایل و ملکات جاری در تمام جوامع بشری، و ضامن قوام و دوام حیات
جامعة انسانی است. از آن جهت که در عرفان دستیابی به بطون نهایی این فضایل مورد توجه است،
این گونه فضیلت ها عرفانی هم تلقی می شوند و در سیروسلوک در مقام عمل، تنها به جنبه های
مشترک آنها اکتفا نمی شود، بلکه عارفان به آخرین مراحل آن عطف توجه می کنند. البته این
موضوعات از آن جهت که اخلاقی اند، با موضوعات عام اخلاقی تفاوتی ندارند، اما عارفان نه به
1582 م) و - لایه های ظاهری و عا م آنها، بلکه به ژرفای آنها می پردازند. ترزا آویلایی ( 1515
672 ق) عارفانی از دو سنت مسیحی و اسلام یاند که در آثارشان - جلال الدین محمد مولوی ( 604
عنایت ویژه ای به اخلاق ایجابی عرفانی هم چون فروتنی، اخلاص، عفو و ... داشته اند و بر اهمیت و
جایگاه آنها در سلوک عرفانی تأکید ورزیده اند. اخلاق در آثار عارفان یادشده از جایگاه ویژه ای
برخوردار است، چندان که بدون توجه به آنها سلوک ناممکن می شود. در این میان، ترزا آویلایی به
حدی به فضیلت اخلاقی- عرفانی فروتنی اهمیت می دهد که می توان عرفان وی را عرفان فروتنی
دانست که بدون توجه به آن سلوک به سرانجامی نمیرسد. نظر مولوی هم کم و بیش در این مقوله
شبیه ترزاست و تخلق سالک به فروتنی را مانع نفوذ شیطان در وجود او، و عامل رسیدن به مقام
امیری انسان بر کائنات و دستیابی به وصال الاهی می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Affirmative Ethics from the Viewpoint of Teresa of Avila and Jalāl al-Dīn Rūmī

چکیده [English]

Affirmative ethic– the collection of virtues and merits in all human
societies– secures the permanence and consistency of human life. In
mystical approach which aims at experiencing the final core of
knowledge, the affirmative ethic is defined differently. In general, there
is no dichotomy between the affirmative ethic and other ethical issues,
but mystics pay more attention to its esoteric dimension than the
exoteric one. Teresa of Avila (1515-1582 C.E.) and Jalāl al-dīn Rūmī
(1208-1274 C.E.) are mystics of two Islamic and Christian traditions
who have taken much notice of affirmative ethic– concepts such as
modesty, sincerity, forgiveness and etc– in their works and have
emphasized to its importance in the course of mystical journey. For
Teresa of Avila modesty is of the utmost importance, so much that one
could call her mysticism the mysticism of modesty. For Rūmī it is
almost the same. From his viewpoint modesty impedes the penetration
of evil into the seeker’s mind, brings man to the position of kingship
among the other creatures and grants him the divine union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affirmative Ethics
  • virtues
  • mysticism
  • modesty
  • Mystical journey
  • sincerity