نگرش توصیفی به اسماء الاهی در کتاب مقدس عبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بحث دربارۀ اهمیت نام ها، به ویژه نام های خداوند بحث پیچیده ای است. در دوره های باستان نام یک
شخص یا خدا با شخصیت و هویت وی برابر بود و آگاهی از نام خدا یا شخص کارکردی جادویی
داشت. مسئلۀ نام در عهد عتیق نمود ویژه ای دارد. خداوند در عهد عتیق با نام های گوناگونی چون
اِل، اِل شَدای، اِلوهیم، اَدونای و یَهوه خوانده می شود. برخی از این نام ها بسیار کهن اند و برخی
دیگر خاستگاهی سامی دارند . اِل اصطلاحی رایج برای خدا در همۀ قبایل سامی ، و یهوه نام شخصی
خدای بنی اسرائیل است . به زبان آوردن نام شخصی خدا تابو بود و گناهی بزرگ به شمار می آمد.
بنابراین، برای حفظ حرمت نام مقدس، اصطلاح اَدو نای (سرور) جایگزین آن شد . هریک از نام هایی
که در عهد عتیق برای خدا بکار رفته ، سیمایی متفاوت از خدای بنی اسرائیل را ارائه می دهد . برای
نمونه، اِل خدایی رئوف ، و اِلوهیم، داور است . نام یهوه در جایی نشانگر صفت رحمت خداست و
در جای دیگر از او خدایی انتقام جو می سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یهودیت باستانی و با
رویکردی توصیفی- تاریخی در حد توان می کوشد جنبه های گوناگون این مسأله را بازنماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Names of God in Old Testament: A Descriptive Research

چکیده [English]

Talking about the importance of names, particularly God’s names, is a
complicated issue. In ancient era the name of a person or a deity was
equal to his/her identity, therefore, knowledge of names had a magical
function. The subject of name has been markedly expressed in Old
Testament. God has revealed there by several names, such as El, El
Shaddai, Elohim, Adonai and YHWH. Some of these names are very
ancient and others are of Semitic origin. El is a common term in all
Semitic tribes and YHWH is the personal name of the God of Israel.
Calling the personal name of God was taboo and therefore considered
as a great sin. So for expressing reverence the sacred name was
replaced by the term Adonai (Lord). Every name in Old Testament
reveals different aspect of the God of Israel, for example, El is a
compassionate God, and Elohim is the Lord of Judgment. In some
passages YHWH is the God of mercy, while in others is portrayed as an
avenger. This essay, with a descriptive-historical approach, tries to shed
light on this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • name
  • Old Testament
  • El
  • Elohim
  • Adonai
  • YHWH