مفهوم ایمان از دیدگاه محمد غزالی و مارتین لوتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در الهیات اسلامی و مسیحی ایمان به معنی تصدیق قلبی است، تصدیقی که نور امید به سعادت این
جهانی و جاودانگی را به مثابة هدیه و لطف الهی بر قلب آدمی پرتوافشانی می نماید. در نتیجه انسان
مؤمن خودیِ خود را فراموش می کند و خواست خود را مقهور خواست خداوند می نماید، و در
مراتب بالاتر به مقامی دست می یابد که در همة ابعاد وجودی جلوه گر ذات حق تعالی می گردد.
محمد غزالی و مارتین لوتر دو متکلم و اندیشمند برجسته و تأثیرگذار در جهان اسلام و
مسیحیت اند که چنین برداشتی از مفهوم ایمان در آثارشان بازتاب یافته است. در این مقاله با مطالعة
آثار این دو درمی یابیم که مفهوم ایمان در اندیشه آنان عبارت است از تصدیق و درستی قلب دربارة
خداوند که به مثابة هدیه و لطف الهی، به منظور رستگاری و نجات، بر قلب فرد ارزانی می گردد. این
موضوع بیانگر دیدگاه مشترک آنان در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها