مفهوم ایمان از دیدگاه محمد غزالی و مارتین لوتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در الهیات اسلامی و مسیحی ایمان به معنی تصدیق قلبی است، تصدیقی که نور امید به سعادت این
جهانی و جاودانگی را به مثابة هدیه و لطف الهی بر قلب آدمی پرتوافشانی می نماید. در نتیجه انسان
مؤمن خودیِ خود را فراموش می کند و خواست خود را مقهور خواست خداوند می نماید، و در
مراتب بالاتر به مقامی دست می یابد که در همة ابعاد وجودی جلوه گر ذات حق تعالی می گردد.
محمد غزالی و مارتین لوتر دو متکلم و اندیشمند برجسته و تأثیرگذار در جهان اسلام و
مسیحیت اند که چنین برداشتی از مفهوم ایمان در آثارشان بازتاب یافته است. در این مقاله با مطالعة
آثار این دو درمی یابیم که مفهوم ایمان در اندیشه آنان عبارت است از تصدیق و درستی قلب دربارة
خداوند که به مثابة هدیه و لطف الهی، به منظور رستگاری و نجات، بر قلب فرد ارزانی می گردد. این
موضوع بیانگر دیدگاه مشترک آنان در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Faith from the Viewpoint of Mohammad Ghazzālī and Martin Luther

چکیده [English]

In Islamic and Christian theology faith is defined as an inner assent.
This assent, as a divine grace, grants to man's heart the hope of being
blessed in this mundane world and eternal happiness in the Hereafter.
As a result, man loses his selfishness and submits his desires to God's
will and commands, moreover, when he reaches a higher place, God’s
will would be manifested in his all existential aspects. Muhammad
Ghazzālī and Martin Luther, as two influential Islamic and Christian
thinkers, look at faith as such. By referring to their theological works,
this essay reaches the conclusion that according to them faith is an
inner assent which is given to man’s heart as a divine gift and grace. In
this respect both thinkers have a common view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith
  • Qurān
  • being in Hell in perpetuity
  • Ghazzālī
  • Bible
  • justification by faith
  • Luther